[This is Lulu. Aka Looschmoo, aka Lewis, aka Louise, aka Schmoois, aka Smitten, aka Schmitten, aka Mini-Moo, aka Booboo, aka Bitty-Boo, aka Evil One. Image via Jenna Sauers.]