knibbs
Kate Knibbs
knibbs
Senior writer at Gizmodo.