#Phyonce 💍 pls log me out my phone

— NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) June 22, 2015