Ready To RockS

[Miami, July 31. Image via Johnny Louis/WENN.]