"Mother, Please."

[Miami, April 1. Image via INFDaily.]