Hello, Gorgeous

[April 7, 1970. Image via Getty.]