"Hey, I Think I See _____!"S

[New York, November 2. Image via Splash.]