Yipes, Stripes

[Toronto, September 18. Image via WENN.]