A White Column Of (Sharon) StoneS

[Poland, May 19. Image via Splash.]