A White Column Of (Sharon) Stone

[Poland, May 19. Image via Splash.]